VKM Metabolites Production

FamilyMetabolite EnglMetabolite RusStrain No
6-hydroxy-2-methylbenzoic acid6-hydroxy-2-methylbenzoic acidF-286
6-methylsalicylic acid6-methylsalicylic acidF-286

Updated 11/11/2023