VKM Catalogue

VKM No.Ac-297
Scientific name of the strainStreptomyces roseoviridis (Preobrazhenskaya 1957) Pridham et al. 1958
SynonymActinomyces roseoviridis Preobrazhenskaya 1957
HistoryINMI, VKM Ac-297 < Krassilnikov N.A. INMI < INA, INA 3787
Medium209
Incubation temp. (C)28
Storage methodsF-1
Pathogenicity group (SanPin 3.3686-21, 28.01.2021, Russia)no

VKM No.Ac-298
Scientific name of the strainStreptomyces roseoviridis (Preobrazhenskaya 1957) Pridham et al. 1958
SynonymActinomyces roseoviridis Preobrazhenskaya 1957
HistoryINMI, VKM Ac-298 < Krassilnikov N.A., INMI 4-T
Source of isolationsoil
CountryRepublic of Egypt
Medium209
Incubation temp. (C)28
Storage methodsF-1
Pathogenicity group (SanPin 3.3686-21, 28.01.2021, Russia)no

VKM No.Ac-943 Type
Scientific name of the strainStreptomyces roseoviridis (Preobrazhenskaya 1957) Pridham et al. 1958
SynonymActinomyces roseoviridis Preobrazhenskaya 1957
Other culture collection No.ISP 5175; INA 3617; RIA 1135; ATCC 23959; BCRC 13779; CBS 942.68; DSM 40175; IFO (now NBRC) 12911; JCM 4414; NCIMB 13012; NRRL B-2730
HistoryRIA 1135 < ISP 5175 < INA 3617
Source of isolationsoil
Medium205
Incubation temp. (C)28
Storage methodsC-1, F-1
DNA sequencesAB184239, DQ442543
Pathogenicity group (SanPin 3.3686-21, 28.01.2021, Russia)no

Updated 02/02/2024