4289

Kollerov V.V., Shutov A., Fokina V.V., Sukhodol'skaya G.V., Donova M.V. Biotransformation of 3-keto-androstanes by Gongronella butleri VKM F-1033 // Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic. - 2008. - Vol. 55, N 12. - P. 61-68.