5435

Yuqian Qiao, Yanbing Shen, Wei Huang, Yanping Wang, Jiajia Ren, Ting Xia, Min Wang. Biocatalyst-mediated production of 11,15-dihydroxy derivatives of androst-1,4-dien-3,17-dione // Journal of Bioscience and Bioengineering. - 2017. - P. 1-6.