5829

Kamzolova .V., Chiglintseva M.N., Yusupova A.I., Vinokurova N.G., Lysanskaya V.Ya, Morgunov I.G. Biotechnological Potential of Yarrowia lipolytica Grown under Thiamine Limitation // Faculty of Food Technology and Biotechnology. - 2012. - Vol.50, 4. - P. 412-419.