6756

Eroshin V.K., Dedyukhina E.G., Chistyakova T.I., Zhelifonova V.P., Kurtzman C.P., Bothast R.J. Arachidonic-acid production by species of Mortierella // World Journal of Microbiology and Biotechnology. - 1996. - Vol. 12, 1. - P. 9196.