8090

Kollerov V., Shutov A., Kazantsev A., Donova M. Biotransformation of androstenedione and androstadienedione by selected Ascomycota and Zygomycota fungal strains // Phytochemistry. - 2020 (January). - Vol. 169. - 112160. - DOI: 10.1016/j.phytochem.2019.112160